Niniejszy regulamin określa zasady skorzystania z usługi „udostępnienia adresu i odbioru przesyłki” świadczonej przez firmę BR39 Sp. z o. o. pod adresem ul. Żeromskiego 14, 14-500 Braniewo poprzez stronę www.brbraniewo.ru.

Świadczącym usługi jest firma BR39 Sp. z o. o. z siedzibą w Braniewo przy ul. Żeromskiego 14, 14-500 NIP 582-162-51-52, zwana także zamiennie „Usługodawcą”.

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać poprzez:
numer telefoniczny +48 (55) 6446060  lub +7 9097883790
adres poczty elektronicznej: kontakt@br39braniewo.com

§1 Definicje

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Klient (Zamawiający) – osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia korzystająca lub zamierzająca skorzystać z usługi „udostępnienia adresu i odbioru przesyłki” świadczonej przez firmę BR39 Sp. z o. o. pod adresem www.br39braniewo.com

Przesyłka - jednostkowy przedmiot oddzielnie zapakowany i fizycznie odrębny od innych przesyłanych przedmiotów o wymiarze: szerokość - do 1m; głębokość - do 1m; wysokość - do 2m

Usługa „udostępnienia adresu i odbioru przesyłki” (Usługa) - usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegająca na odbieraniu i pokwitowaniu nadesłanej dla Klienta na adres Usługodawcy przesyłki.

Umowa udostępnienia adresu i odbiór przesyłki – umowa świadczenia usług w rozumieniu Kodeksu cywilnego zawierana pomiędzy Usługodawcą a Zamawiającym na odległość w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 1225).

Usługa dodatkowa - sporządzenie protokołu szkód wraz z kurierem firmy dostarczającej przesyłkę (rozerwania, wgięcia).

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość wysyłanych na adres firmy BR39 Sp. z o. o. przesyłek, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy udostępnienia adresu i odbioru przesyłki na odległość za pośrednictwem strony internetowej www.brbraniewo.ru

§2 Postanowienia ogólne

1. Firma BR39 Sp. z o. o. świadczy usługę „udostępnienia adresu i odbioru przesyłki” na rzecz swoich Klientów tylko i wyłącznie przesyłek zawartość których opłacona, a nadawcy znajdują się na terytorium Polski oraz państw członkowskich Unii Europejskiej.

2. Warunkiem skorzystania z usługi firmy BR39 Sp. z o. o. przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem „Umowy udostępnienia adresu i odbioru przesyłki” lub usług dodatkowych.

3. Ceny usług są podawane w złotych polskich i są cenami brutto, czyli zawierają podatek VAT właściwy dla danej usługi.

4. Po złożeniu zamówienia za pośrednictwem elektronicznego formularza, Klient oświadcza, że dane adresata zostały wpisane w następujący sposób:

Firma „BR39” Imię i Nazwisko (dane z zamówienia)
Nr... (numer zamówienia)
ul. Żeromskiego 14
14-500 Braniewo

4. Obowiązkiem Zamawiającego jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia na stronie internetowej www.br39braniewo.com

5. W przypadku odbioru przesyłki przez osobę inną niż składająca zamówienie, osoba składająca zamówienie zobowiązana w formularzu zamówienia wpisać dane osoby, którą upoważnia do odbioru przesyłki od firmy BR39 Sp. z o. o..

§3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na udostępnieniu adresu siedziby firmy BR39 Sp. z o. o. i odbioru przesyłki oraz pokwitowaniu przesyłki nadesłanej dla Klienta na adres 14-500 Braniewo, ul.Żeromskiego 14, jak również za dodatkową opłatą sporządzenie protokółu w wypadku powstałych podczas transportu szkód wraz z kurierem firmy dostarczającej przesyłkę.

2. Zawarcie umowy drogą elektroniczną o świadczenie usług jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następującej treści: a. zapoznałem się i zaakceptowałem w pełni postanowienia Regulaminu stanowiącego podstawę zawarcia Umowy udostępnienia adresu i odbiór przesyłki;
b. przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie;
c. dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich;
d. wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną;
e. wyrażam zgodę na otrzymywanie na adres e-mail wskazany w formularzu zamówienia wiadomości od Usługodawcy oraz informacji o zmianach w cenniku usług.

§4 Składanie Zamówienia

1. Zamawiający może składać zamówienia za pośrednictwem strony internetowej www.brbraniewo.ru 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

2. Po wypełnieniu formularza zamówienia na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie zamówienia.

3. Warunkiem do świadczenia usług jest prawidłowe wypełnienie formularza na stronie internetowej i podanie prawidłowych danych osobistych jak i kontaktowych (w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail).

4. Umowa udostępnienia adresu i odbioru przesyłki zostaje zawarta dla Zamówień złożonych za pośrednictwem strony internetowej w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji.

§5 Formy płatności

1. Koszt usługi udostępnienia adresu i odbioru przesyłki Klienta zgodnie z „Cennikiem usług magazynowania”. Cena zawiera odbiór przesyłki i przechowywanie jej zgodnie z §6 Niniejszego Regulaminu.

2. Koszt usługi dodatkowej (zaznaczenie przez Klienta w Zamówieniu – sporządzenie protokołu odbioru w przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki) wynosi 5 (pięć) polskich złotych. W przypadku nie sporządzenia protokołu (paczka nie uszkodzona) kwota nie zostaje zwrócona Klientowi.

3. Kwotę za świadczoną usługę Zamawiający opłaca gotówką w kasie BR39 Sp. z o. o. w dniu odbioru przesyłki.

§6 Zobowiązania i odpowiedzialność

1. Klient zobowiązuje się odebrać przesyłkę z magazynu firmy BR39 Sp. z o. o. przy ul. Żeromskiego 14.

2. W wypadku, gdy Klient nie odbierze przesyłki w ciągu 7 (siedmiu) dni, BR39 Sp. z o. o. ma prawo doliczyć koszty za przechowywanie przesyłki zgodnie z „Cennikiem usług magazynowania za dobę”.

3. Jeśli Klient nie odbierze przesyłki w ciągu 30 dni od momentu odbioru przesyłki przez firmę BR39 Sp. z o. o., firma BR39 Sp. z o. o. wysyła wezwanie na adres e-mail (podany przez Klienta w formularzu zamówienia) do odbioru przesyłki. Jeżeli przesyłka nie zostanie odebrana w ciągu tygodnia po otrzymaniu wezwania, przesyłka przechodzi na własność firmy BR39 Sp. z o. o. bez odszkodowania.

4. Firma BR39 Sp. z o. o. (pracownik firmy) świadcząc usługę zgodnie z niniejszą umową, nie ponosi odpowiedzialności za zawartość przesyłki Klienta.

5. Za zawartość przesyłki całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.

6. Firma BR39 Sp. z o. o. nie odpowiada za wszelkie szkody powstałe w przesyłce oraz wynikające z jej niedoręczenia lub doręczenia w stanie uszkodzonym lub zniszczonym.

7. Firma BR39 Sp. z o. o. nie odpowiada za szkody spowodowane brakiem doręczenia przesyłki, wynikające z błędnego podania adresu przez Klienta.

8. Podanie przez Klienta niezgodnych ze stanem faktycznym informacji na temat wymiarów lub wagi przesyłki może spowodować naliczenie przez firmę BR39 Sp. z o. o. opłat dodatkowych lub odmowę przyjęcia przesyłki z jednoczesnym zwolnieniem BR39 Sp. z o. o. z odpowiedzialności za nieprzyjęcie przesyłki.

9. Firma BR39 Sp. z o. o. nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści spowodowane uszkodzeniem, zagubieniem lub nie dostarczeniem przesyłki.

10. BR39 Sp. z o. o. po odebraniu i pokwitowaniu nadesłanej przesyłki dla Zamawiającego nie otwiera i nie sprawdza zawartości przesyłki.

11. W razie wysyłania na adres firmy BR39 Sp. z o. o. nie opłaconych przesyłek (przesyłki za pobraniem), BR39 Sp. z o. o. ma prawo odmówić przyjęcia przesyłki z jednoczesnym zwolnieniem z odpowiedzialności za nieprzyjęcie przesyłki.

§7 Postanowienia końcowe

1. Wydanie przesyłki z magazynu firmy BR39 Sp. z o. o. nastąpi dopiero po uiszczeniu opłaty za świadczone usługi.

2. Na wniosek uprawnionych organów Rzeczpospolitej Polski, zgodnie z obowiązującym prawem firma BR39 Sp. z o. o. może udostępnić przesyłkę (paczkę) oraz wszystkie informacje posiadane dotyczące odebranej przesyłki.

§8 Dane osobowe

Dane wprowadzone do formularza zamówień są wykorzystane wyłącznie do realizacji usługi zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

§9 Wejście w życie i zmiany Regulaminu

1. Regulamin wchodzi w życie w dniu publikacji na stronie internetowej firmy BR39 Sp. z o. o..

2. Firma BR39 Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Informacje o zmianach zostaną umieszczone na stronie internetowej firmy BR39 Sp. z o. o.. Do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian Regulaminu stosuje się postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.

3. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej firmy BR39 Sp. z o. o..